Make your own free website on Tripod.com

Passion for Perfection

Messages

Home | Newsletter | Consultants | Games | Training, Books, Venue | Messages | Link

Here are free advice how to succeed in business or profession

10 Progressive Work Ethics for Filipinos

By Rene Resurreccion

 

  1. Lahat ng iyong ari-arian, kasama na ang iyong trabaho, ay regalo lamang ng Dios sa iyo.  Kaya dapat mong ingatan, pagbutihin, o paramihin ang lahat ng ito.
  2. Sa lahat ng iyong ginagawa, ibigay mo ang iyong buong puso, buong lakas, buong talino at buong galing.  Maging laging mataas ang uri ng iyong gawain.
  3. Alagaan mong mabuti ang iyong oras.  Ang panahong nawala ay di na kailanman babalik.  Gamitin mo ang iyong oras sa pag-aaral at paggawa, bukod sa ilang pang mabubuting paraan.
  4. Anuman ang iyong ari-arian o gawain, ialay mo ito sa Panginoon, hindi sa tao.  Lahat ay nanggaling sa Kanya at dapat lamang na ialay ang lahat sa Kanya.
  5. Alagaan mong mabuti ang lahat ng iyong kita o pera. Maging matipid ka.  Tiyakin mong mayroon kang naiipon para sa pamumuhunan sa kinabukasan.
  6. Magkaroon ka nang disiplinadong buhay.  Magkaroon ka nang lakas upang gawin ang dapat gawin, hindi ang ibig mo o masarap gawin.  Maging matindi ang iyong pagkapit at pagtalima sa mga dapat, hindi sa mga mali.
  7. Maging lagi kang malinis at maayos sa iyong sarili, ari-arian at kapaligiran.   Lagyan at gamitan mo nang sistema, kaayusan, balangkas o metodo ang lahat ng iyong ginagawa.
  8. Mamuhay ka nang isang simpleng buhay.  Huwag mong ibigin ang mabongga o mayabang na pamumuhay.  Naisin mo lamang ang komportable at praktikal na pamumuhay.
  9. Kung ibig mong talagang makatulong sa iyong kapwang nangangailangan, dalawa lamang ang tumpak na paraan: una, turuan mo siyang magtrabaho at kumita; pangalawa, bigyan mo siya ng trabaho o hanapbuhay. Hindi matatag na pagtulong ang pagbibigay ng limos.
  10. Maging iba ka sa mga taong bulagsak ang pamumuhay.  Mamuhay kang tulad ng isang taong may pag-asa, may kaunlarang hinahangad, at may direksyon sa buhay.  Huwag kang tutulad sa ibang magulo ang buhay.  Bagkus ay turuan mo sila nang maunlad na pamumuhay.

Kung gagawin mo ang lahat nang ito nang buong katapatan, tinitiyak kong liligaya ka at uunlad sa iyong buhay - ikaw, ang iyong pamilya, lipunan at bayan.

How to start and succeed in business
 
I can advise you on entrepreneurship matters.  I have been doing this to a lot of people, marami na ang naka-out of poverty at ngayon stable living na because of business. 
 
Entrepreneurship is both the easiest and at the same time the hardest thing in the world.  Easiest, kasi you don't need a college education to succeed in business, hardest, kasi only 1 out of 5 businesses remain alive after five years.  Ang laki ng rate of failures. 
 
The nice thing about business is it is not learned in college, it is learned through the years of discipline by parents and mentors from childhood. 
 
Remember the simple formula: Sales minus Expenses equals Profit.  The goal of business is to make sure that your sales are big, your expenses are small, resulting in big surplus or profit.  So just make sure your are aggressive in selling an in-demand product or service and that you have a big number of repeat buyers who are totally satisfied with your service and who recommend you to more and more buyers. 
 
Secondly, you must have the discipline to cut down on unnecessary costs by being frugal, by living a simple lifestyle, by being wise with saving and reducing costs (that is why my office is in my home only to save on rental costs).  The result is maximum surplus or profit which you must save for hard times. 
 
There is a business cycle - it is not always good times.  There are times of lack of customers.  So you must prepare for these hard times by ensuring that you have a lot of savings.  Ganoon lang ka-simple ang business. Kapag maluho or mabongga ang lifestyle ng isang taong magbi-business, hindi tatagal ang business niya, good for 2-3 years only, magsasara na.

financialwisdom.jpg

Magic of Savings
 
Yes indeed, the teachings on savings and excellence are like magic, they work wonders because I believe they are the wisdom of God.  I have many Biblical passages to support them.  Many people I have trained all report the same results.  Their personal and business lives are transformed by savings and excellence. 
 
Savings make you eradicate all unnecessary, foolish expenses, and excellence makes you win more permanent, loyal, high quality clients.  You increase your sales and decrease your expenses resulting in maximum profitability, which is the blessing of God.  God wants our business to earn 30X, 60X and even 100X returns!!!  The more profits, the better, so that the more we can give to God's work. 
 

Enter supporting content here